Code of Conduct (Dutch)

Code of Conduct / Gedragscode voor IMSE Belgium
Voorwoord.
In deze Code of Conduct (gedragscode) staat hoe wij zelf en als organisatie moeten handelen, maar ook wat wij verwachten van onze partners (personeel, onder-aannemers, ZZP’rs e.d.) Het is een ethisch en juridisch kader voor onze dagelijkse werkzaamheden, zodat we beter met moeilijke situaties kunnen omgaan.

 1. Respect en gelijke behandeling.
  Het IMSE management probeert openhartig en transparant te zijn tegen zijn medewerkers over alles wat te maken heeft met hun dienstverband, werkplek en professionele ontwikkeling. We discrimineren sollicitanten, onderaannemers en medewerkers niet. Deze worden enkel beoordeelt op basis van hun instelling, bekwaamheid en toegevoegde waarde voor IMSE BVBA. Dit betekent dat ook positieve discriminatie bij ons geen plaats heeft. Verder tolereren we geen pesterijen en/of minachting van onze medewerkers. Daarentegen verwachten we wel dat het personeel en onderaannemers respect en zich aanpassen aan de geldende normen en waarden in Vlaanderen. Maximale integratie op de werkvloer is dan ook belangrijk. Hier hebben religieuze symbolen zoals o.m hoofddoek geen plaats. Verder is de voertaal het Nederlands. Het getuigt van respect dat degene die geen of slecht Nederlands spreken, de taal zo snel mogelijk aanleren teneinde met alle collega’s te kunnen communiceren. Ook onderlevaranciers worden gevraagd enkel personeel te sturen die het Nederlands machtig zijn. IMSE is een familiebedrijf met een Vlaams maar ook internationaal karacter. Daar zijn we trots op en dat willen we ook uitdragen.
 2. Privacy
  Hierbij volgt IMSE de geldende wet- en regelgeving voor gegevensbescherming. Alleen bevoegde personen kunnen, alleen indien nodig geacht met betrekking tot de bedrijfsvoering, persoonlijke informatie inkijken. Iedereen binnen IMSE moet ervoor zorgen dat deze informatie niet ongeoorloofd openbaar wordt gemaakt of wordt gelezen, waarmee het recht op privacy van medewerkers, klanten, onderaannemers, of bedrijfsbeleid wordt geschonden. Ook verloning en/of bonussen horen bij de privacy van de werknemer of onderaannemer, gelieve hier confidentieel en professioneel mee om te gaan.
 3. Gezondheid, veiligheid en milieu
  IMSE probeert zijn werknemers en onderaannemers zoveel mogelijk te beschermen tegen onredelijke gezondheids- en veiligheidsrisico‘s op het werk. We laten hierin ons ondersteunen door een externe dienst. Elk jaar wordt een veiligheidsmeeting gehouden voor de onderaannemers en magazijnpersoneel om de veiligheid te bevorderen. Langs de andere kant verwacht IMSE wel dat het personeel tijdens zijn vrije tijd geen handelingen stelt (o.m. overmatig drank en drugs gebruik, extreme sporten) die aanwezigheid op het werk negatief kunnen beinvloeden. Het IMSE personeel wordt geacht op de werkvloer een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu, iedereen draagt dan ook zijn een steentje bij door afval te scheiden, zoveel mogelijk te recycleren, het printen van e-mails te beperken en zuinig om te gaan met stroom, gas en water.
 4. Bedrijfsinformatie, omkoping en corruptie
  Alle informatie betreffende onze bestaande en toekomstige producten, diensten of onderzoeken, onze bedrijfsplannen, organisatorische veranderingen en financiële informatie mag alleen gedeeld worden met derden met expliciete toestemming van het IMSE management. Medewerkers, familieleden of andere derden mogen niet profiteren van hun positie binnen IMSE als gevolg van ongewenste belangenverstrengeling, omkoping of corruptie.
 5. Sociale Media
  Als je Sociale Media gebruikt zorg er dan voor dat je IMSE op een professionele manier presenteert. Maak geen opmerkingen waarmee je het bedrijf, de bedrijfsvoering, (ex-) medewerkers, (ex-) collega’s, concurrenten of klanten benadeelt of in kwaad daglicht zet noch opmerkingen die ingaan tegen de geest van de code of conduct.